De organisatie achter Open Your Mind

Het project Open Your Mind Nijmegen is een project dat tot stand is gekomen door de samenwerking tussen de volgende vier Nijmeegse organisaties:

Ieder1Gelijk

Ieder1Gelijk is een laagdrempelige en onafhankelijke organisatie voor iedereen die met discriminatie te maken krijgt in de regio Gelderland-Zuid. Het bureau richt zich op het voorkomen, signaleren en bestrijden van alle vormen van discriminatie. Voor mensen die zich gediscrimineerd voelen, getuige zijn of beschuldigd worden van discriminatie. En daarnaast voor iedereen die meer wil weten over discriminatie, ongelijke behandeling en manieren om daarmee om te gaan. Ieder1Gelijk geeft voorlichting, training en advies en biedt gastlessen en lespakketten voor scholen.

N.E.C. Doelbewust

Stichting N.E.C. Doelbewust is een samenwerking tussen verschillende organisaties. Door krachtenbundeling van vrijwilligers, onderwijs, bedrijfsleven, overheid, maatschappelijke organisaties en de betaald voetbal organisatie N.E.C. biedt de stichting een zichtbare meerwaarde op het gebied van vitaliteit, mentaliteit en ontwikkeling van inwoners in Nijmegen en omstreken. Uitgangspunt van de stichting is een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de sociale cohesie in wijken door het initiëren, ondersteunen, uitvoeren en/of organiseren van maatschappelijke projecten en activiteiten.

Raad voor Levensbeschouwing en Religie Nijmegen

De Raad voor Levensbeschouwing en Religie Nijmegen (RLRN) verenigt de meeste religieuze en levensbeschouwelijke gemeenschappen in Nijmegen en omstreken. De RLRN heeft als doel kennis, ontmoeting en betrokkenheid tussen levensbeschouwelijke en religieuze gemeenschappen te bevorderen. Daarnaast wil het ook door kennis en contact bijdragen aan de samenhang en verbondenheid in Nijmegen als multiculturele en pluriforme stad. Om deze doelen te bereiken, organiseert de RLRN evenementen en projecten en werkt het tevens nauw samen met andere maatschappelijke organisaties in Nijmegen.

Mind Mix

Mind Mix hanteert een actieve en creatieve aanpak om jongeren te betrekken bij diverse actuele maatschappelijke en sociale thema’s. Met prikkelende voorstellingen en interactieve workshops worden onderwerpen als seksuele diversiteit, discriminatie en sociale beïnvloeding verrassend eenvoudig bespreekbaar gemaakt. Mind Mix stimuleert jongeren op positieve wijze om kritisch na te denken over de oorsprong van hun eigen meningen en opvattingen. Meer inzicht in zichzelf en de wereld om zich heen stelt jongeren in staat om ruimer te gaan kijken en denken.

“Maak de voorstelling langer, hij is zo leuk!”

Achter de schermen

Het project Open Your Mind en de organisatie wordt daarnaast ondersteund door een aantal krachtige organisaties, die allemaal het einddoel, jongeren bewust maken van hun gedrag en de gevolgen daarvan, van het project onderstrepen.

Schools Out

GGD Gelderland-Zuid, COC-Nijmegen, Gemeente Nijmegen, homojongerenorganisatie DITO!, het voortgezet onderwijs en ROC Nijmegen werken samen aan het verbeteren van de sociale veiligheid van lhbti’s op scholen.

Platform INS

Platform INS is in oktober 2012 opgericht in Rotterdam met als doel de burgerschapszin, maatschappelijke participatie, solidariteit en respect voor diversiteit in de Nederlandse samenleving te bevorderen. Het is een fusie van de stichtingen ‘Islam en Dialoog’ en de ‘Dialoogacademie’.

COC-Nijmegen

COC Nederland komt al sinds 1946 op voor de belangen van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s). Wij zetten ons in voor gelijke rechten, emancipatie en sociale acceptatie van lhbti’s in Nederland en in het buitenland. COC beschikt als één van de weinige LHBT-organisaties ter wereld over een speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties.

Adviescommissie Allochtonen Nijmegen

De adviescommissie Allochtonen Nijmegen adviseert het College van Burgemeester en Wethouders, gevraagd en ongevraagd, over het gemeentelijke beleid met betrekking tot de multiculturele samenleving. Daarbij hecht het college grote waarde aan suggesties voor concrete actie. Naast het uitbrengen van adviezen heeft de commissie ook de taak signalen uit de allochtone gemeenschappen onder de aandacht van het college te brengen.

MuZIEum

Ervaringsmuseum over zien en niet zien in Nijmegen. In het MuZIEum worden de rollen omgedraaid. Een blinde of slechtziende neemt je bij de hand en leidt je rond. Hierdoor leer je om de wereld anders te zien.

New Dutch Connections

New Dutch Connections wil migranten en Nederlanders samenbrengen door middel van o.a. theater en beeldende kunsten. Het doel van NDC is de kloof tussen deze groepen te verkleinen, bruggen te bouwen door het realiseren van werkelijk en waardevol contact tussen moeilijk bereikbare groepen uit de Nederlandse samenleving.

Helicon VMBO Groen Nijmegen

Een artikel 1 school met het project Respect2All

Wereldblik

Wereldblik is een project van Vluchtelingenwerk Oost-Nederland met een groep jonge vluchtelingen, ook asielzoekers, en immigranten uit vele werelddelen. Ze ondernemen korte positieve acties (upgrades) die bijdragen aan een betere wereld.

Gezonde School Regio Nijmegen

GGD Gelderland-Zuid ondersteunt het team Gezonde School Regio Nijmegen van de afdeling Gezondheidsbevordering en Epidemiologie en helpt scholen bij het ontwikkelen van een duurzaam gezondheidsbeleid via de Gezonde School werkwijze.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door:

Stichting Overal
Trut fonds
N.E.C. Doelbewust
Rabobank
Kerk en Wereld
Kansfonds
Janivo Stichting
Casterenshoeve
Gemeente Nijmegen

Fonds Cor van de Craats

Ans & Hans Wouters - Hellebrekersfonds

Wilt u Open Your Mind bij u op school?

Voor vragen over de voorstellingen en trainingen:

Martine Boer
Mindmix
www.mindmix.nl
info@mindmix.nl
Tel: 06-40761074

Voor algemene vragen over het project:

Hans Slavenburg
Projectleider
j.slavenburg9@upcmail.nl
Tel: 06-49844078